Valmistava teollisuus
27.2.2017

Älykäs malli- palvelulla tehokkuutta laitoksen operointiin, muutossuunnitteluun ja työmaalle. Case Baltic Tank Oy

3d mallien hyödyntäminen ´projekteissa

Älykäs malli- palvelulla tehokkuutta laitoksen operointiin, muutossuunnitteluun ja työmaalle. Case Baltic Tank Oy

Baltic Tank Oy on Turkua pääpaikkanaan pitävä logistiikan asiantuntijayritys, joka tarjoaa varastointi- ja käsittelypalveluja esimerkiksi metsä- ja kemianteollisuudenalan yrityksille.  Baltic Tank Oy on erikoistunut erilaisten nestebulkkituotteiden (kemikaalit, öljyt, biopolttoaineet, päällystyspigmentit, ravintorasvat sekä muut nestemäiset elintarvikkeet) varastointi- ja käsittelypalvelujen tuottamiseen. Yritys tarjoaa asiakkailleen korkealaatuista ja kustannustehokasta palvelua hyödyntämällä uusinta teknologiaa ja strategisesti oikeaa välivarastointipaikkaa.

 

Baltic Tank Oy:llä on säiliöterminaaleja useimmissa Suomen satamissa ja Virossa Kundan satamassa. Yrityksen toimenkuvaan kuuluvat myös rautatierahtihuolinta ja tullauspalveluiden tarjoaminen.

Yrityksen teknisenä päällikkönä toimivalla Jukka Sorvarilla on pitkä kokemus mm. teollisuuden suunnittelutehtävistä sekä  3D-mallien hyödyntämisestä projekteissa ja hän näkikin Baltic Tank Oy:n tarpeet 3D-mallien hyödyntämiseen liiketoiminnan kannalta erittäin kiinnostavaksi.

Omaisuudenhallinnan tarpeet olivat ensisijainen lähtökohta 3D-mallien hyödyntämiselle, mutta konkreettisena ja ajankohtaisena asiana olivat terminaalialueilla tehtävät muutostyöt. Tällöin todellista tilannetta kuvaavaa 3D-mallia voitaisiin hyödyntää muutosten suunnittelutyön lähtötietoina, sekä urakointifirman toimesta pitkälle esivalmistettujen putkistojen valmistuksessa ja asennustyössä.

Baltic Tank Oy:llä ei vain ollut olemassa minkäänlaisia 3D-malleja terminaalialueen säiliöistä ja muista rakenteista, eivätkä 2D-piirustuksetkaan kaikilta osin olleet täysin ajan tasalla.

Yhteistyö Smart Project Alliance yritysten kanssa

3D-mallien puuttumisen vuoksi Baltic Tank Oy aloittikin yhteistyön allianssiryhmän yritysten Profox Companies Oy:n ja Smartgeo Oy:n kanssa, koska yritykset yhteistyössä pystyisivät tuottamaan sekä laserkeilauspalvelun, että siitä tuotetun älykkään käyttöliittymämallin sekä työkalut mallin käsittelyyn ja hyödyntämiseen suunnittelussa ja työmaalla sekä tarvittavan opastuksen ja koulutuksen järjestelmän käyttöön. Samalla mallia pitäisi voida hyödyntää myös yrityksen markkinoinnissa.

Projekti aloitettiin Kotkan terminaaliprojektilla. Ensimmäisessä vaiheessa Smartgeo Oy suoritti Baltic Tank Oy:n satamaterminaalialueen säiliöiden ja siirtoputkiston laserkeilauksen. Työhön sisältyi myöskin rakennusten kuten pumppaamon ja autolastaustilan sisäpuoliset tilat.

Laserkeilatusta pistepilvestä tuotettiin laserkeilaimen ohjelmistotyökaluilla ensin yksinkertainen 3D-tilavuusmalli, joka oli kuitenkin luokiteltu rakenteittain.

Profox Companies Oy jatkoi tuottamalla tästä mallista uudenlaisella nopealla ja edullisella työprosessilla älykkään Autodesk Navisworks muotoisen käyttöliittymämallin.

Käyttöliittymämalli tuotettiin Navisworks ympäristössä linkittämällä laitoksen prosessitieto Baltic Tank Oy:n toimittamista prosessikaavioista Navisworks ympäristön alla toimivan Navistools ohjelmiston avulla. Lopputuloksena saatiin helppokäyttöinen prosessitiedon sisältävä älykäs olemassaolevan mitatun geometrian mukainen 3D-malli.

Tämä malli on hyvin käyttökelpoinen laitoksen käyttö ja operointihenkilöstön tarpeisiin, koska käyttämiseen ei vaadita varsinaisen suunnitteluohjelmiston käytön osaamista, vaan malli on tarkasteltavissa helposti omaksuttavalla Navisworks ohjelmistolla myös ilmaisversio Freedomin avulla.  Baltic Tank Oy:n henkilöstö pystyy tällöin suoraan hyödyntämään mallia ilman mitään hankittavia ohjelmistoja tai lisätyökaluja.

Malli muutossuunnittelun lähtötietona

Mallia tarvittiin myös Baltic Tankin suunnittelualihankkijana toimivalla Janasystems Oy:llä, terminaaliin tehtävien muutosten suunnittelun lähtötietoina.

Tarkka, todellista tilannetta kuvaava malli on ehdoton edellytys suunnittelun lähtötietona erityisesti silloin kun uusittavat putkistot pyritään valmistamaan asennusaikaa säästävinä pitkälti esivalmistettuina kokonaisuuksina.  Pitkälti esivalmistetut putkistot ja teräsrakenteet ovat avainasemassa kun laitoksen saneerausprojekteja pyritään tehostamaan ja järkeistämään. Tällöin kuitenkin toleranssit valmistuksessa ovat suhteellisen pienet jolloin oikeiden, tarkkojen lähtötietojen merkitys korostuu.

Janasystems Oy on ottanut käyttöön myös AutoCAD Plant 3D ohjelmiston, jonka avulla laserkeilauksesta tuotettua dwg-muotoista tilavuusmallia voidaan helposti käyttää pohjana ja luoda muutetut ja uudet prosessinosat älykkäänä Plant mallina- tästä mallista sitten on helppo myös päivittää käyttöliittymämallina toimiva Navisworks malli.

Älykäs työmaa

Käyttöliittymämalli on hyödynnettävissä myös putkistojen esivalmistuksessa sekä erityisesti asennustyömaalla.
Esimerkiksi Kokkolassa toimiva Fineweld Oy on jo pitkään koordinoinut asennustyömaatoiminatansa Navisworks mallina avulla.  Malli toimii työnjohtajan työvälineenä, jonka avulla voidaan koordinoida koko työmaan toimintaa.  Malliin voidaan liittää työmaalla tarvittavaa lisäinformaatiota, kuten esimerkiksi putkisaumojen hitsaustietoa sekä työmaalla tarvittavia dokumentteja kuten esimerkiksi putkistoisometripiirustukset.

Mikäli asentajilla on käytettävissään mobiililaitteet, saadaan mallia ja sen takana olevaa ajantasaista tietoa hyödynnettyä suoraan asennuspisteellä.

Mallin avulla seurataan suunniteltua aikataulua ja asennuksen toteumaan mallissa esitettävillä värikoodeilla. Tällöin työmaakoordinaattorilla on joka hetki käytettävissään mahdollisimman ajan tasalla olevaa tietoa työmaan asennustyön etenemästä.

Asennustyön tehostuminen ja toiminnan systematisointi hyödyttää tilaajaa kun suunniteltu aikataulu ja budjetti toteutuvat varmemmin.

Mallin hyödyntäminen laitoksen operoinnissa

Kevyt ja helposti käytettävä käyttöliittymämalli on erittäin tehokas työkalu laitoksen operoinnin suunnittelussa ja kehittämisessä sekä kunnossapidon työkaluna esimerkiksi huoltoseisokkien suunnittelussa. Mallin avulla on helppo simuloida aikatauluja ja visualisoida erilaisia huollon suunnitteluun liittyviä animaatioita.
Malli on käyttökelpoinen myös henkilöstön koulutustyökaluna operointiin, kunnossapitotoimintaan ja turva-asioiden huomioimiseen liittyen.

Navisworks malli on suoraan käytettävissä myös Cave-virtuaalitilassa tai tarkasteltavissa virtuaalilaseilla, jolloin esimerkiksi laitokseen tehtävien muutosten analysointi on helppoa, kun muutosvaihtoehdot voidaan tutkia virtuaalisesti laitoksen käyttäjien ja huollon toimesta. Ratkaisut näkyvät sitten parempana huollettavuutena ja parempana operoitavuutena koko laitoksen elinkaaren ajan ja elinkaarenaikaisia kuluja saadaan säästettyä.

Baltic Tank Oy:llä mallia hyödynnettiin myös markkinointitarkoituksissa, kun Kotkan terminaalia esiteltiin Baltic Tank Oy:n asiakkaille.  Profox Companies Oy toimitti useampia erilaisia visualisoituja esityksiä sekä alkuperäisestä käyttöliittymämallista visualisoidun version Baltic Tank Oy:n markkinoinnin käyttöön.

baltic tank 2

 

Mallinäkymä terminaalialueella.

Profox Companies Oy

Profox Companies Oy on virtuaalisen suunnittelun ja rakentamisen asiantuntijayritys, joka toimii myös Autodesk Partner yrityksenä toimittaen ohjelmistojärjestelmiä, konsultointi- ja koulutuspalveluja prosessi- , rakennus- ja infra-alojen yrityksille, jotka toimivat suunnittelun, rakentamisen tai kunnossapidon aloilla.  Yrityksen toimituksiin kuuluvat erityisesti Autodesk Navisworks ja Navistools ohjelmistoihin liittyvät ohjelmistojärjestelmät, niihin liittyvät palvelut sekä projektikoordinaattoripalvelut. Yritys auttaa asiakasyrityksiään tehostamaan koko projektitoimintaansa mallipohjaiseen projektikoordinointiin liittyvien työprosessin avulla.