Autodesk InfraWorks 360 uudistukset

Autodesk® InfraWorks® 360 on tarkoitettu erityisesti alkuvaiheen infra- ja kaavasuunnitteluun. Aluksi ohjelmalla luodaan ympäristöstä malli, johon voidaan lisätä myös valmiita suunnitelmia. Seuraavaksi malliin voidaan luoda helposti uusia kohteita, kuten rakennuksia, tasauksia, vesialueita, putkia, kaivoja, teitä ja siltoja. Malliin voidaan myös lisätä mitä tahansa 3D-objekteja, kuten puita ja autoja. Käytössä on myös lukuisia simulointi- ja analysointityökaluja. InfraWorks-mallien tietoja voidaan käyttää suoraan pohjana tarkemmalla suunnittelulle esimerkiksi AutoCAD® Civil 3D® -ohjelmistossa. Seuraavaksi käsitellään uudistuksia, jotka ovat tulleet keväällä 2014 julkaistun version jälkeen.

Ohjelmiston nimeämisessä on tapahtunut muutoksia. Tarjolla on kaksi versiota: Autodesk InfraWorks 360 ja Autodesk® InfraWorks® 360 LT, jotka molemmat ovat desktop-subscription tuotteita, eli niiden lisensointi perustuu käyttäjäkohtaisiin Autodesk ID -tunnuksiin. InfraWorks 360 LT korvaa Autodesk® InfraWorks® -ohjelmiston. Aiemmin Autodesk InfraWorks kuului kolmeen Autodesk Suite -pakettiin (Autodesk® Infrastructure Design Suite Premium/Ultimate ja Autodesk® Building Design Suite Ultimate), InfraWorks 360 LT sisältyy myös kyseisiin paketteihin, mutta aiemmasta poiketen vain subscription-asiakkaille (Desktop tai Maintenance Subscription).

InfraWorks 360 LT sisältää toiminnot ympäristön mallintamiseen, uusien kohteiden luomiseen, analysointiin ja visualisointiin. InfraWorks 360 mahdollistaa lisäksi mallien julkaisun ja jakamisen Autodeskin pilvipalvelun kautta. Lisäksi InfraWorks 360 -ohjelmistoon on saatavilla kolme lisämoduulia (Roadway Design for InfraWorks® 360, Bridge Design for InfraWorks® 360 ja Drainage Design for InfraWorks® 360). InfraWorks 360 mahdollistaa myös erilaisten pilvipohjaisten palveluiden käytön, kuten liikenteen animoimisen ja analysoinnin sekä teiden pituusleikkauksien optimoinnin.

Nopeampi käyttöönotto

ohjelmistoa voidaan käyttää 30 päivän ilmaisen testijakson jälkeen edelleen Autodeskin pilvipalvelun kautta jaettujen mallien katseluun.

Ohjelmiston asennusta on yksinkertaistettu. InfraWorks 360 – ja InfraWorks 360 LT – ohjelmistoilla on käytössä yksi yhteinen asennuspaketti ja asennuksessa ei enää tarvita sarjanumeroa ja product key:tä. Käytettävissä olevat ominaisuudet ja lisenssi on sidottu Autodesk ID -tunnukseen, jolla kirjaudutaan ohjelmistoon. Kirjautumista ei tarvitse enää tehdä joka kerta ohjelmaa käynnistettäessä, mikä nopeuttaa työskentelyn aloitusta. Vaikka käyttäjän Autodesk ID ei sisältäisikään InfraWorks 360 – tai InfraWorks 360 LT -lisenssiä, ohjelmistoa voidaan käyttää 30 päivän ilmaisen testijakson jälkeen edelleen Autodeskin pilvipalvelun kautta jaettujen mallien katseluun.

InfraWorks 360 -versiossa käytetty Model Builder -työkalu on muuttunut testiversiosta virallisesti tuetuksi toiminnoksi, jolla voidaan luoda automaattisesti malli melkein mistä päin maailmaa tahansa. Tällä hetkellä Suomesta on kuitenkin saatavilla tietoja vain pieneltä alueelta.

Sujuvampaa työskentelyä ja
realistisempia malleja

InfraWorks 360 -ohjelmilla voidaan nyt käyttää animoituja 3D-malleja, joissa on liikkuvia komponentteja. Ohjelmassa on valmiina animoitu tuulivoimala ja omia animoituja malleja voi tuoda ohjelmaan dae-formaatissa. Pistepilvien käsittelyä ohjelmassa on myös nopeutettu merkittävästi ja pistepilvet voidaan teemoitella monella eri tavalla. InfraWorks-mallin tietojen jakamista on myös helpotettu, lisäämällä obj ja dae export-formaateiksi. Malleja voidaan aiemmasta poiketen käyttää suoraan verkkolevyltä. Kun käyttäjä avaa verkkoon tallennetun mallin omalla koneellaan, latautuvat mallin tiedot välimuistiin käytön nopeuttamiseksi.

Yhteiskäyttöä AutoCAD Civil 3D -ohjelmiston kanssa on myös merkittävästi parannettu. InfraWorks-mallin voi avata suoraan Civil 3D:ssä 3D-muodossa. InfraWorks-malliin voidaan puolestaan linkittää suoraan Civil 3D:ssä tehdyt tarkat suunnitelmat, jotka voi päivittää Civil 3D-mallin muuttuessa. Myös Autodesk® Revit® -tiedostojen tuontia on parannettu materiaalien osalta.

InfraWorks 360-version uuden Suitability Maps -toiminnon avulla voidaan havainnollistaa kustannustehokkaimpia paikkoja esimerkiksi teiden tai suunnittelualueiden sijainniksi. Toiminnossa voidaan hyödyntää eri tietoja esittäviä karttatasoja, kuten rakennukset, suojelualueet tai vesistöt. Toiminto on vielä testiversio. Molemmissa InfraWorks 360 -versioissa on käytössä myös testiversio Land Areas & Grading Behaviours -toiminnosta, jolla saadaan suunniteltua tasauksia aiempaa helpommin.

InfraWorks 360 -ohjelmiin on lisätty joitain zoomaustason mukaan muuttuvia materiaaleja, jotka ovat realistisempia, kuin aiemmat materiaalit. Nämä materiaalit sopivat hyvin esimerkiksi laajojen alueiden peittämiseen, jos jostain syystä ei haluta käyttää ilmakuvaa. Myös teistä ja rautateistä saadaan luotua realistisempia. Nyt on mahdollista luoda esimerkiksi poikkileikkaukseltaan ympyrän muotoisia tunneleita. Tunneleiden suuaukkojen mallinnusta on myös tehty realistisemmaksi, eikä pintamalliin muodostu enää aukkoja suuaukkojen läheisyydessä. Ohjelmaan voidaan tuoda myös omia profiilitiedostoja, joista voidaan luoda realistisia kaiteita ja reunaesteitä. Teissä ja rautateissä käytettävien tyylien välisiä siirtymiä voidaan nyt kontrolloida. Jos esimerkiksi reunaesteen korkeus vaihtuu tyylien välillä, voidaan reunan korkeus asettaa vaihtumaan vähitellen tai heti. Rautateitä käytettäessä pystytään useampi raide yhdistämään yhdeksi kohteeksi. Tyylien avulla voidaan määritellä raiteiden etäisyys toisistaan tarkasti. Myös samalla rautatiesillalla voi nyt kulkea useita raiteita.

 

Havainnollisempaa mallien julkaisua

Mallien julkaisua webin kautta on uudistettu ja selkeytetty. Käytössä on lisäksi vielä testivaiheessa oleva web-portaali, jonka kautta voidaan tarkastella InfraWorks-mallista automaattisesti renderoitua yleisnäkymää. Tähän näkymään luodaan automaattisesti oikeaan sijaintiin linkit luoduista skenaarioista. Linkkejä klikkaamalla avautuu aiemmista versioista tuttu web-selaimessa toimiva katseluohjelma. Malliin voidaan myös linkittää panoraamakuvia, jotka luodaan automaattisesti InfraWorks-ohjelmissa lisätyistä sijaintipisteistä (bookmark). Panoraamakuvat toimivat hyvin myös kosketusnäyttölaitteissa. Rendoroituun malliin voidaan lisäksi liittää merkintöjä (points of interest), joihin voidaan lisätä myös hyperlinkkejä. Skenaarioiden katseluun tarkoitettua Autodesk® InfraWorks 360™ iPad-sovellusta on myös parannettu. Mallien jakamista InfraWorks-tuotteiden käyttäjien välillä on helpotettu lisäämällä mahdollisuus julkaista mallit read-only tilassa, jolloin niitä ei voi ladata tai muokata. Mallien julkaisu ja jakaminen on mahdollista InfraWorks 360 -lisenssillä. LT-version käyttäjät pystyvät kuitenkin käyttämään heille julkaistuja ja jaettua malleja ja kommentoimaan niitä Design Feed -työkalulla.

 

Renderoitu malli ja panoraamakuva.

Renderoitu malli ja panoraamakuva.

Toimialakohtaisten moduulien uudistukset

Seuraavaksi esitellään InfraWorks 360 -ohjelmaan saatavien lisämoduulien uudistuksia. Roadway Design for InfraWorks 360 -moduulissa voidaan nyt luoda helposti luoda moduulin käyttämiä kehittyneempiä Design Road -teitä helposti tavallisista tiekohteista, eli niitä ei tarvitse piirtää alusta alkaen uudestaan. Risteyksien mallinnusta on myös kehitetty ja risteyksiin luodaan automaattisesti tiemerkinnät, kuten pysäytysviivat ja ajokaistanuolet. Risteykset voidaan myös muuttaa automaattisella toiminnolla suoraan liikenneympyröiksi, käytössä erilaisia ja myös useampikaistaisia liikenneympyröitä. Liikenneympyröiden luomiseen käytetty toiminto hyödyntää Autodesk® Vehicle Tracking -ohjelmiston teknologiaa.

Uutena ominaisuutena on tullut mahdollisuus animoida ja analysoida liikennettä Traffic Simulation -toiminnolla, joka hyödyntää Autodeskin pilvipalvelua. Toiminnolla ajoneuvot lisätään kulkemaan valitulle alueelle tiettyjen parametrien ja liikennemäärien mukaan. Parametreja ja liikennemääriä voi säädellä tarkasti Traffic Analyst Panel -editorin kautta. Toiminto esittää myös odotusajat ja jonojen pituudet visuaalisesti ja helposti ymmärrettävästi. Toiminto on käytettävissä myös liikenneympyröille.

 

Liikenteen mallinnusta Traffic Simulation -toiminnolla.

Liikenteen mallinnusta Traffic Simulation -toiminnolla.

Roadway Design -moduulissa on käytössä edelleen testiversiona Corridor Optimization -työkalu, jolla voidaan optimoida tielinjauksia. Toimintoa on edelleen parannettu, analyysille voi määrittää enemmän parametreja ja analyysin tulokset ovat tarkempia. Alueet, joille tielinjaa ei voi luoda, voidaan nyt myös piirtää suoraan näytölle. Testikäytössä on myös Component Road -tietyyppi. Tämän avulla voidaan tien ulkoasua ja komponentteja muokata havainnollisesti suoraan suunnittelutilassa erillisen tyylinmääritysikkunan sijaan. Component Road -tiet mahdollistavat myös kallistuksien lisäämisen eri komponenteille, kuten ajokaistoille.

Bridge Design for InfraWorks 360 -moduulin näkyvin uudistus on se että siihen on lisätty erityyppisiä siltapalkkeja, siltapilareita perustuksineen ja maatukia, joiden asetuksia voidaan helposti muokata. Näin sillat näyttävät entistä realistisemmilta. Moduulissa on myös käytössä pilvipohjainen Bridge Line Girder -analyysi (testiversio) betonisiltojen lujuuslaskentaa varten. Toiminto käyttää hyödykseen Autodesk® Structural Bridge Design -ohjelmiston teknologiaa.

Valuma-alueiden analysointiin ja siltarumpujen sekä putkistojen mitoitukseen tarkoitettua Drainage Design for InfraWorks 360 -moduulia on edelleen kehitetty monella tavalla. Automaattista putkiverkostojen ja siltarumpujen mallinnusta on parannettu ja käytössä on enemmän muutettavia parametreja. Käytössä on myös havainnollisempia ja parempia analyysitoimintoja esimerkiksi siltarumpujen ja putkistojen kapasiteetin analysointiin. Valuma-alueiden analysointia on myös parannettu. Moduulissa on myös käytössä uusia realistisempia komponentteja. Moduuli sisältää myös määrälaskennan komponenteista ja putkista kustannusten arvioimiseksi.

InfraWorks Communitystä löytyy tietoa InfraWorksin uudistuksista, käyttäjäkokemuksia, vinkkejä sekä kuvia ja videoita käyttäjien luomista malleista. InfraWorks Communityyn pääset tästä linkistä